Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (2) ARTIKEL 1. TOEPASSING Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koud kunstje Gebakje in een plakje, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wij accepteren geen inkoopvoorwaarden van onze relaties tenzij dit door ons schriftelijk wordt verklaard. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ?naar de geest? van deze bepalingen. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemenen voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 2. PRIJZEN Al onze prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN – OFFERTES Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door ons altijd tot aan de ontvangst van uw aanvaarding worden herroepen of aangepast. Wij kunnen iedere aanbieding of offerte zonder opgaaf van reden gedurende vijf dagen na uw aanvaarding herroepen. U ontvangt daarover dan bericht van ons. Samengestelde prijzen in een aanbieding of offerte kunnen eventueel op aanvraag ontkoppeld worden. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. ARTIKEL 4. BESTELLINGEN Een schriftelijke of mondelinge bestelling bij Gebruiker, verplicht de Wederpartij tot afname en betaling van bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen prijzen. ARTIKEL 5. AFLEVERING LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST Gebruiker streeft ernaar om eens in de 2 week op een voor de wederpartij vast geplande route-dag te leveren. Is voor de voltooiing van bepaalde werkwerkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats op de tussen Gebruiker en Wederpartij overeengekomen of naar de aard van de af te leveren producten gebruikelijke wijze. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. ARTIKEL 6.BETALING EN INCASSOKOSTEN Betaling voor orders tot € 50,00 dienen vooraf te worden voldaan met I-deal of Mastercard. Betaling voor orders groter dan € 50,00 dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Ook kunnen deze orders natuurlijk vooraf worden voldaan middels I-deal of Mastercard. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. ARTIKEL 8. KLACHTEN EN RECLAMES De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij aanlevering of afname kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 48 uren na aflevering door de Wederpartij aan Gebruiker te worden meegedeeld. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij op Gebruiker betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Gebruiker geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de Wederpartij de Gebruiker onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Gebruiker beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de Wederpartij afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures ter zake het doen van mededelingen over klachten, zal Gebruiker zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Gebruiker, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Gebruiker nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Gebruiker blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.